Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

DOBRZEMIERZE.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA DOBRZEMIERZE.PL
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DOBRZEMIERZE.PL
 4. KONTAKT Z DOBRZEMIERZE.PL
 5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 6. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 9. PRAWA AUTORSKIE DO DOBRZEMIERZE.PL
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://dobrzemierze.pl (dalej jako: „Dobrzemierze.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki regulują zasady korzystania z funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Dobrzemierze.pl

 

 

1)       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem pl jest spółka ITEM PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Tużycka 12, 03-683 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661703; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP 5242820809, REGON 366492229, adres poczty elektronicznej: info@dobrzemierze.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
  1. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  3. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  5. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DOBRZEMIERZE.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://dobrzemierze.pl.
  6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  7. USŁUGODAWCA – spółka ITEM PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Tużycka 12, 03-683 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661703; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP 5242820809, REGON 366492229, adres poczty elektronicznej: info@dobrzemierze.pl.
  8. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
  9. USTAWA O WYROBACH MEDYCZNYCH – ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
  10. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2)       ROLA DOBRZEMIERZE.PL

 1. Serwis Internetowy dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu.
 2. Usługodawca na stronach Dobrzemierze.pl publikuje informacje o walidowanych aparatach do pomiaru ciśnienia, nadciśnieniu tętniczym oraz zasadach prawidłowego pomiaru ciśnienia.
 3. Celem Dobrzemierze.pl jest zebranie w jednym miejscu informacji o dostępnych na rynku walidowanych aparatach do pomiaru ciśnienia (zgodnie z obowiązującym protokołem AAMI/ESH/ISO 2018; ANSI/AAMI/ISO 2013 lub 2009; ESH-IP 2010; ESH-IP 2002) oraz poszerzanie świadomości na temat nadciśnienia tętniczego. Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych serwis spełnia warunki strony reklamowej, natomiast jej głównym celem jest informacja o dostępnych na rynku ciśnieniomierzach posiadających walidację. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na stronach Dobrzemierze.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Serwis Internetowy może zawierać m. in. informacje o produktach oferowanych przez podmioty trzecie – w celu dokonania zakupu takiego produktu należy kontaktować się bezpośrednio z jego dystrybutorem.
 4. Rolą Rady Naukowej jest określenie kryteriów, prezentowanych w serwisie ciśnieniomierzy oraz rozstrzyganie wątpliwości o charakterze naukowym. Rada Naukowa nie poleca ani nie rekomenduje żadnych z prezentowanych na stronie aparatów do pomiaru ciśnienia.
 5. Informacje na temat pomiarów ciśnienia publikowane w Serwisie Internetowym nie mogą być traktowane jako porada lekarska lub inna porada specjalistyczna. Serwis Internetowy nie powinien stanowić wyłącznej podstawy dla jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Użytkownika, które mogą mieć wpływ na jego stan zdrowia. Usługodawca zaleca, aby w razie wątpliwości dotyczących swojego stanu zdrowia, w tym wyników pomiaru ciśnienia, każdy Użytkownik kontaktował się indywidualnie ze swoim lekarzem.
 6. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje prezentowane w Dobrzemierze.pl były aktualne, rzetelne oraz zgodne z najnowszą dostępną wiedzą. Usługodawca nie może jednak zagwarantować, że Serwis Internetowy spełni oczekiwania Użytkownika. Usługodawca udostępnia  pl  w  formie, w jakiej  został  on  dostarczony  i  nie  czyni  żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakiejkolwiek ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 7. Wszelkie oznaczenia, nazwy, logo, grafiki, znaki towarowe i inne treści, do których wyłączne prawa przysługują podmiotom trzecim, używane są w Serwisie Internetowym jedynie do celów informacyjnych w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3)       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DOBRZEMIERZE.PL

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik obowiązany jest korzystać z funkcjonalności i zasobów Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; oraz (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, podejmie odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia do nich dostępu.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Dobrzemierze.pl. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

4)       KONTAKT Z DOBRZEMIERZE.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Dobrzemierze.pl jest poczta elektroniczna (adres e-mail: info@dobrzemierze.pl), za pośrednictwem której Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące działalności Usługodawcy oraz Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

5)       REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika są określone powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje i inne zgłoszenia dotyczące działania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć do Usługodawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dobrzemierze.pl.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

6)       USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Niezależnie od pkt. 7.1 Regulaminu, Usługodawca wskazuje, że za pośrednictwem Dobrzemierze.pl nie zawiera z konsumentami żadnych odpłatnych umów. Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez opuszczenie strony Serwisu Internetowego lub zamknięcie przeglądarki internetowej.
 3. Postanowienia niniejszego punktu 7. Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7)       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a także niebędącego osobą fizyczną, o której mowa w pkt. 7.3 Regulaminu.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu Internetowego lub poszczególnych Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki, akty władzy wykonawczej lub ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, tylko do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek odpłatnej umowy przez Użytkownika z Usługodawcą lub w przypadku niezwiązanym z tą umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9)       PRAWA AUTORSKIE DO DOBRZEMIERZE.PL

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Dobrzemierze.pl obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10)    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany, dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany danych Usługodawcy; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy bezpieczeństwa i jakości obsługi Użytkowników – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu jakiejkolwiek umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, to jest co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w pkt. 7.3 Regulaminu, ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte i realizowane umowy.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Zespół dobrzemierze.pl